Filmy
  • Artykuły
  • Jak uchronić firmę przed upadłością?

Jak uchronić firmę przed upadłością?

Dane pochodzące z Monitora Sądowego i Gospodarczego pokazują, że w październiku br. zbankrutowało 85 firm (wobec 93, w październiku 2012 roku). Od początku roku upadłość zgłosiło 798 przedsiębiorstw wobec 773 w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2012r. Poważną przeszkodą w utrzymaniu biznesu są nieterminowe płatności. W takiej sytuacji warto rozważyć faktoring.

Przyczyny upadłości
Podstawowym problemem polskich przedsiębiorstw są trudności z pozyskiwaniem w terminie należności za wystawione faktury. Blisko 60 proc. polskich przedsiębiorców zgłasza problemy z uzyskaniem w terminie należności za wystawione faktury. Utrata płynności finansowej prowadzi wprost do bankructw przedsiębiorstw.

Jak przedsiębiorcy chronią się przed utratą płynności
Przedsiębiorcy dla polepszenia standingu finansowego przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po zewnętrzny instrument finansowy jakim jest faktoring.
Z raportu Skaner MŚP” na III kwartał 2013 r.1, przygotowanego na zlecenie EFL wynika, wynika, że po faktoring sięgało 6,5 proc. badanych, natomiast po leasing, który nie jest narzędziem skierowanym bezpośrednio na poprawę płynności finansowej - 18,2 proc. Zdecydowanie najczęściej polscy przedsiębiorcy poprawiali płynność występując o kredyt (72,3 proc.).

Receptą na zatory płatnicze są nowe regulacje prawne?
W pierwszej połowie 2013 roku została wprowadzona ustawa o terminach płatności, która ma na celu zmniejszenie problemów z zatorami płatniczymi oraz ustalenie sztywnego terminu płatności. Zgodnie z zapisami ustawy, w transakcjach handlowych można zapisać maksymalnie 60-dniowy termin płatności, natomiast w przypadku, gdy stroną jest podmiot publiczny -30-dniowy.
W ustawie znalazł się również zapis dotyczący tzw. stałej rekompensaty o wartości 40 euro, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z próbą wyegzekwowania należności od dłużnika oraz zapisy dotyczące przysługujących odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia świadczenia do dnia zapłaty.

Faktoring coraz bardzie popularny
Firmy branży faktoringowej zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w trzech kwartałach tego roku wypracował obroty na poziomie 69 983,61 milionów złotych, co oznacza, wzrost rynku o 14,8% (rdr.). Systematycznie od 2008 roku rośnie również wskaźnik penetracji PKB. Po III kwartałach 2013 wynosi 7,08 proc, wobec 3 proc. w roku 2008. Średnia europejska wynosi 9,5 proc.

- W dobie zaostrzenia kredytowania przez instytucje bankowe przedsiębiorcy reprezentujący szczególnie małe firmy mają utrudniony dostęp do finansowania. Poszukują więc alternatywnych do kredytu narzędzi, wspierających prowadzenie biznesu w trudnych czasach. Jednym z nich jest faktoring - stabilne i skuteczne źródło finansowania, które chroni firmy przed skutkami zatorów płatniczych i utratą płynności finansowej - komentuje Stanisław Atanasow, prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA.

Ostatnie artykuły