Filmy
  • Wywiady
  • Faktoring 2013 - pomyślny rok dla branży

Faktoring 2013 - pomyślny rok dla branży

Stanisław Atanasow
Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska S.A.


W leasingu rok 2013 był udany. Czy podobnie rzecz miała się z faktoringiem?
Faktoring w Polsce jest coraz bardziej docenianym instrumentem finansowym. Dowodzą tego wyniki wypracowywane przez firmy świadczące usługi faktoringowe. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że w 2013 roku obroty firm faktoringowych wzrosły o ponad 15,5 procent. Oznacza to, że łączna wartość wierzytelności wykupionych przez firmy raportujące do PZF wyniosła 96,58 miliardów złotych. Dla porównania w 2012 roku członkowie PZF wykupili wierzytelności za łączną kwotę 81,8 miliardów złotych. Wtedy było to 21,9 procent więcej niż w 2011 roku. Możemy więc powiedzieć, że także dla usług faktoringowych 2013 rok był pomyślny.

A jakie formy faktoringu są najbardziej popularne?
Do najbardziej popularnych form usług faktoringowych w 2013 roku należał faktoring niepełny krajowy, z obrotami 39,84 miliardów złotych i faktoring pełny krajowy, który miał obrót 36,64 miliardów złotych. W dalszej kolejności był faktoring eksportowy, który wyniósł w ubiegłym roku 18,41 miliardów złotych, a wreszcie faktoring importowy z łącznym obrotem 1,96 miliardów złotych.

Należy więc chyba spodziewać się także w tym roku dobrych wyników?
Faktoring umacnia swoją pozycję w sektorze usług finansowych. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat rynek faktoringowy w Polsce zwiększył się dwukrotnie. Warto w tym momencie dodać, że wskaźnik penetracji PKB, mierzony sumą wykupionych wierzytelności, osiągnął w 2012 roku 6,45 procent. Pomimo tego, że jego wartość lokuje się nadal poniżej średniej europejskiej, która wynosi 9,36 procent, należy jednak podkreślić, znacznie większą penetrację u nas w stosunku do wskaźnika światowego, będącego na poziomie. 4,19 procent. Z prognoz analityków wynika, że w roku 2014 zostanie zachowana dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży, a firmy faktoringowe pozyskają nowych biznesowych partnerów.

Przypomnijmy pokrótce, kto może skorzystać z faktoringu?
Usługi firm faktoringowych skierowane są do przedsiębiorstw, mających stałą grupę odbiorców, z którymi sprzedaż towarów i usług odbywa się z odroczoną płatnością. Firmy nie muszą mieć twardego zabezpieczenia, często wymaganego przez banki do udzielania kredytu, a swoje towary i usługi sprzedają zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. Usługa faktoringu korzystna jest dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do kapitału obrotowego oraz chcą zdyscyplinować swoich odbiorców. Klient powinien mieć także w miarę dobrą sytuację finansową oraz sprzedawać towary czy usługi z odroczonymi terminami płatności, wynoszącymi minimum siedem dni. W odróżnieniu od kredytu, linia faktoringowa może zostać przyznana firmie o słabszej sytuacji ekonomicznej, ponieważ źródłem spłat są odbiorcy, a nie klient. Faktorzy, oceniając transakcje faktoringowe, szczegółowo badają jakość portfela wierzytelności, które finansują i których stają się właścicielem.

To na koniec proszę jeszcze wymienić największe zalety tego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców...
Faktoring pozwala przedsiębiorcom na zabezpieczenie przed utratą płynności, spowodowaną długimi terminami płatności od swoich kontrahentów. Do obowiązków faktora, czyli osoby reprezentującej klienta w sprawach terminowego regulowania należności, należy stały monitoring płatności kontrahenta. W przypadku faktoringu pełnego faktor bierze na siebie ryzyko braku spłaty wierzytelności. Tak więc ocena ryzyka handlowego oraz weryfikacja wypłacalności odbiorców zabezpieczają przedsiębiorców, zaś poprawa dyscypliny płatniczej pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z opóźnieniami w płatnościach. Faktoring jest przydatnym i skutecznym narzędziem przy prowadzeniu biznesu w czasach spowolnienia gospodarczego, kiedy faktorzy finansują długie terminy płatności oraz zarządzają należnościami swoich klientów. Z drugiej strony, w okresie koniunktury finansuje dynamiczny wzrost sprzedaży przedsiębiorstw, umożliwiając wydłużanie terminów płatności dla kontrahentów. Narzędzie to dodatkowo przyspiesza płatności za zakupione materiały i usługi, pozwalając uzyskać rabaty u dostawców, poprawiając relacje z nimi i umożliwiając terminowe realizowanie zamówień.

Ostatnie artykuły