Filmy
  • Wywiady
  • Faktoring potrzebny gospodarce

Faktoring potrzebny gospodarce

Grupa Crédit Agricole - operująca w Polsce na rynku bankowym i finansowym - zdecydowała się rozpocząć nową działalność. Crédit Agricole Commercial Finance Polska to spółka powołana niedawno do prowadzenia działalności faktoringowej.
O rozmowę na ten temat poprosiliśmy Stanisława Atanasowa, prezesa zarządu Credit Agricole Commercial Finance Polska SA., który wyjaśni nam istotę zagadnienia:

ML: Co to jest factoring?
- Faktoring - usługa finansowa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności firm, należnych od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączona z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Jest to usługa, która składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszy z nich to krótkoterminowe finansowanie wierzytelności handlowych, które sprzedawca posiada wobec swoich odbiorców. Drugi element to zarządzanie tymi wierzytelnościami. Czyli monitorowanie spłat, wyjaśnianie sytuacji braku spłat, ponaglanie odbiorców itp. Kolejny element to dochodzenie spłaty wierzytelności od nierzetelnych dłużników. Czwartym elementem jest ewentualne przejęcie ryzyka braku zapłaty od dłużnika. Zgodnie z konwencją Ottawską muszą występować jednocześnie co najmniej dwa elementy aby daną usługę można było nazwać usługą factoringową.
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.


ML: Jaką wiedzę mają polscy przedsiębiorcy na temat faktoringu?
- Firma badawcza TNS Pentor na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego przeprowadziła badania "MŚP pod lupą". Podczas badania respondenci (małe i średnie przedsiębiorstwa) zostali zapytani na temat znanych i dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania. Spośród wszystkich sposobów finansowania działalności w firmie, znanych respondentom choćby ze słyszenia, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią był kredyt bankowy, wymieniony przez 84% badanych. Jako trzy kolejne możliwości wymieniano środki własne (57%), leasing (44%)i fundusze unijne (36%). Faktoring znalazł się na kolejnej pozycji - spontanicznie wymieniło go tylko 11% respondentów.
Respondenci pytani o to, z jakich źródeł finansowania korzystali kiedykolwiek, w pierwszej kolejności wymieniali środki własne (94%), kredyty bankowe (72%) i leasing (59%). Zdecydowanie mniej popularne były fundusze unijne oraz faktoring - odpowiednio 22% i 10%.
Zarówno w przeszłości, jak o obecnie głównym źródłem finansowania badanych firm są środki własne (92%). Bieżącą działalność z kredytów bankowych finansuje 46% badanych firm, a co trzecie przedsiębiorstwo ma obecnie podpisaną umowę leasingową. Jedna na dziesięć badanych firm korzysta obecnie z funduszy unijnych, natomiast wykorzystywanie factoringu jako zewnętrznego źródła finansowania deklaruje obecnie 4% badanych. Prawie połowa badanych (43%) nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy łatwo można skorzystać z faktoringu. Badanie to pokazuję jak wielką pracę edukacyjną musimy jeszcze jako branża wykonać.


ML: Kto może skorzystać z factoringu?
- Faktoring jest usługą skierowaną do przedsiębiorców, którzy sprzedają produkt bądź usługi do innych przedsiębiorstw - czyli do biznesu. Jeżeli jednak końcowym odbiorcą usługi bądź produktu jest konsument czyli osoba fizyczna to takiej usługi nie możemy nazwać faktoringiem.
Aby usługę nazwać faktoringiem przedsiębiorca musi mieć swoich stałych odbiorców usług bądź produktów, którym cyklicznie sprzedaje i cyklicznie wystawia faktury.
Faktoring jest bardzo uniwersalna usługą - większość przedsiębiorstw i branż może skorzystać z faktoringu. Typowe branże, które korzystają z usług faktoringowych to np. sprzedaż hurtowa żywności i napojów, hurtownie sprzętu AGD i RTV, firmy transportowe.


ML: Jaki jest potencjał na polskim rynku usług factoringowych?
- Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że 2011 roku 26 instytucji factoringowych, które monitoruje PZF skupiły wierzytelności o wartości ok. 83 mld zł. Z usług firm factoringowych w Polsce korzysta 5,5 tys. firm. Oznacza to, że rynek usług factoringowych w Polsce jest wciąż mało popularny jednak w moim przekonaniu ma ogromny potencjał. Dla przykładu podam, że udział factoringu w PKB w Polsce wynosi ok. 4%. Średnia Europejska to ok. 7%. Największy w Europie gracz - Wielka Brytania ma udział na poziomie przekraczającym kilkanaście procent. A zatem jest potencjał i jest miejsce dla nowego gracza jakim jest Credit Agricole Commercial Finance SA.

ML: Nowy gracz na rynku factoringowym. Jakie mają Państwo plany sprzedażowe na rok 2012 i kolejne lata?
- Powstanie CACFP jest częścią długoterminowej strategii rozwoju Grupy EFL na rynku finansowania podmiotów gospodarczych. Decyzja o założeniu CACF jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku na usługi factoringowe oraz realizacją założeń strategicznych Grupy Credit Agricole Polska zakładających poszerzenie palety komplementarnych rozwiązań finansowych. Przy tworzeni nowej spółki korzystaliśmy ze wsparcia i know how Grupy Credit Agricole, która jest czwartym co do wielkości podmiotem faktoringowym w Europie, numerem 1 w faktoringu we Francji (Credit Agricole Leasing & Factoring) oraz czwartym podmiotem faktoringowym w Niemczech (Eurofactor). Biznes factoringowy Grupy Credit Agricole SA obejmuje swoim zasięgiem 11 krajów Europy i Afryki. Nasz oferta skierowana jest w większości do MŚP, co nie wyklucza oczywiście obsługi dużych podmiotów, dla których produkty będą przygotowywane indywidualnie.
Credit Agricole Commercial Finance Polska SA. w ofercie posiada większość produktów obecnych na polskim rynku factoringowym. Nie chcemy rywalizować ceną tylko jakością świadczonych usług. Szacujemy, że w tym roku pozyskamy około 50 klientów, a nasze obroty wyniosą ok. 250 mln zł.
W planach na 2015 r. zakładamy, że nasze obroty wyniosą ok 2,5 mld zł, a liczba obsługiwanych klientów wzrośnie do ok. 300 firm. Szacujemy, że 2015 roku nasz udział w rynku osiągnie poziom ok. 5%.


Dziękuję za rozmowę.

(MB)
MOTOleasing.pl

Małe Średnie Przedsiębiorstwa Pod Lupą - pełna treść raportu: www.epmpf.eu

Zobacz również: Nowy gracz w faktoringu
Ostatnie artykuły