Filmy
  • Wywiady
  • Cesja umowy leasingowej w praktyce

Cesja umowy leasingowej w praktyce

W praktyce częstym zjawiskiem jest przeniesienie przez korzystającego praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu na inny podmiot. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji, gdy z takich czy innych przyczyn dotychczasowy korzystający nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań wynikających z umowy. Biorąc pod uwagę trudną aktualnie sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorstw istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższym okresie wzrośnie liczba tych zjawisk.Andrzej Sugajski dyrektor generalny
Związku Polskiego Leasingu


W świetle przepisów prawa, cesja umowy leasingu nie skutkuje rozwiązaniem umowy leasingu – zmianie ulega jedynie osoba korzystającego – tak więc, umowa leasingu jest kontynuowana. Niemniej jednak, organy podatkowe dość powszechnie uznają, iż cesja umowy na nowego korzystającego oznacza, iż dla celów podatkowych swój okres trwania rozpoczyna nowa umowa. W efekcie, w ocenie organów podatkowych, w okresie po przeniesieniu umowy na nowego korzystającego umowa ta musi spełnić na nowo warunki wymagane dla zakwalifikowania jej jako umowy leasingu, tj. okres trwania umowy z nowym korzystającym musi stanowić co najmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji, a ponadto, nowy korzystający jest zobowiązany do spłaty historycznej wartości początkowej przedmiotu umowy (tj. bez uwzględnienia kwot spłaconych już przez pierwotnego korzystającego bądź bez uwzględnienia utraty wartości przedmiotu umowy).
W naszej ocenie stwierdzenie, iż uprawnienia podatkowe nie mogą w drodze cesji przejść na nowego korzystającego, są bezpodstawne, ponieważ prawo podatkowe nie przewiduje takiego ograniczenia.

Biorąc powyższą praktykę organów podatkowych pod uwagę niezbędne wydaje się, więc wydanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji urzędowej przepisów prawa potwierdzającej, iż również na gruncie przepisów podatkowych cesja nie skutkuje zerwaniem pierwotnej umowy.

Ostatnie artykuły