Filmy
  • Artykuły
  • VII Ogólnopolskie Badanie Assistance

VII Ogólnopolskie Badanie Assistance

Rośnie zadowolenie z usług assistance. Wyniki VII Ogólnopolskiego Badania Assistance pokazują wzrost satysfakcji z otrzymanej pomocy. Swoje zadowolenie deklaruje 94% badanych. Holowanie auta i pomoc drogowa (85%) wciąż pozostają najbardziej użyteczną usługą.

W grudniu 2015 r. na zlecenie Europ Assistance Polska zostało przeprowadzone kolejne, siódme już Ogólnopolskie Badanie Assistance. Jest to najdłużej prowadzone i najbardziej kompleksowe badanie rynku assistance w Polsce. Tegoroczne wyniki pokazują, że jedna trzecia Polaków ma assistance. Wciąż najwięcej osób ma assistance samochodowy – 91% i assistance domowy – 19% i assistance medyczny – 17%. Wzrosła liczba osób, która ma assistance podróżny – 15%.

Usługi assistance kojarzone są niezmiennie głównie z pomocą drogową (73%), ale coraz więcej osób łączy je również z pomocą specjalisty w sytuacji awarii w domu (14%).
Assistance ma więcej mężczyzn (37%) niż kobiet (24%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług, przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (37%).

Jak Polacy korzystają z assistance?
Ponad 1/3 badanych, którzy posiadają assistance przyznaje, że korzysta w praktyce z tych usług. Odsetek ten wzrósł z 25% w 2010 roku. Mężczyźni nieco częściej (35%) niż kobiety (30%) sięgają po pomoc assistance. Co ciekawe, z profesjonalnej pomocy najczęściej korzystają osoby w wieku powyżej 50 lat (36%). Większość badanych korzysta z usług assistance raz w roku lub rzadziej (87%). Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (90%).

Większość badanych korzystała z pomocy drogowej w kraju (89%), jednak zwiększa się liczba osób, które sięgają po te usługi również za granicą (z 4% do 9% w stosunku do zeszłego roku).

Warto podkreślić, że wzrósł poziom satysfakcji z otrzymanej usługi. Niemal wszyscy respondenci (94%), którzy skorzystali z assistance, są zadowoleni z otrzymanej pomocy. Poziom zadowolenia wzrósł o 4 punkty procentowe, w stosunku do wyników z 2012 roku.

Polacy wiedzą więcej o ubezpieczeniach, ale czy świadomie je kupują i z nich korzystają? Niemal połowa Polaków (48%) deklaruje zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a prawie co czwarty badany przynajmniej częściowe przejrzenie ich. Natomiast 25% badanych przyznało, że w ogóle nie czyta OWU.

Jakiej pomocy najczęściej potrzebujemy?
Pomimo że wciąż najbardziej użyteczną usługą pozostaje assistance samochodowy (85%), Polacy coraz częściej dostrzegają zalety assistance medycznego. Odsetek osób, które uważają, że pomoc medyczna jest najbardziej użyteczną usługą, wzrósł o 5 punktów procentowych (63%). Na trzecim miejscu znalazła się pomoc w podróży zagranicznej – 55%. Polacy cenią także pomoc techniczną w domu (hydraulik, ślusarz, elektryk) – 24% oraz dostęp do infolinii – 16% wskazań. W pomiarze tym respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź.

W ramach Ogólnopolskiego Badania Assistance sprawdzono również preferencje zakupu poszczególnych usług assistance. Najbardziej popularny wydaje się assistance samochodowy, który chętnie wykupiłoby 53% mężczyzn. Kobiety chętniej sięgnęłyby po assistance medyczny – 46% oraz assistance podróżny – 32%. Ponad jedna czwarta badanych chętnie wykupiłaby ubezpieczenie assistance przez Internet. Tę formę zakupu preferują bardziej mężczyźni (33%) niż kobiety – 19%.

Jak informować o assistance?
Najwięcej badanych chciałoby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty assistance za pomocą e-maila (46%). Warto jednak podkreślić, że preferencje dotyczące sposobu kontaktu związane są z wiekiem respondentów. Młodsi preferują informację e-mailową, starsi zaś – ulotkę informacyjną lub informację uzyskaną bezpośrednio od przedstawiciela danej firmy.

VII Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 2 100 osób.

Ostatnie artykuły