Filmy
  • Artykuły
  • Leasing Europejski – MŚP <i>pod lupą </i>instytucji finansowych

Leasing Europejski – MŚP <i>pod lupą </i>instytucji finansowych

W Polsce 98,8 procent wszystkich firm to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W skład małych przedsiębiorstw wchodzą mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią aż 95,9 procent. Firmy z tego sektora to zdecydowana większość podmiotów, które napędzają polską gospodarkę.

Struktura przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo zbliżona do całej populacji firm w Unii Europejskiej, gdzie udział sektora MŚP wynosi 99 procent. Małe i średnie przedsiębiorstwa to głównie firmy rodzinne, w których dominuje biznes pokoleniowy. Z punktu widzenia finansów MŚP charakteryzuje jedna ciekawa cecha. W przeważającej mierze (około 90 procent) źródłem finansowania ich inwestycji są środki własne. Świadczy to o dużej ostrożności w podejmowaniu decyzji kredytowych oraz o tym, że firmy swoje główne działania opierają na kapitale własnym. Na drugim miejscu pod względem źródeł pozyskania funduszy na inwestycje jest kredyt bankowy (około 50 procent). Według raportu TNS Pentor MŚP korzystają też z leasingu, po który chętnie sięga około 40 procent badanych. Liderem pod względem ogólnej wartości nowych leasingów jest województwo mazowieckie, w którym wartość umów to 31 procent wartości wszystkich umów w Polsce (GUS).

Przynależność Polski do UE stwarza m.in. warunki do tego, aby pozyskiwać fundusze z rozmaitych unijnych programów. Według PARP polskie firmy pozyskały do tej pory 8,2 mld zł. Głównymi programami na lata 2007-2013 są: Program Operacyjny Gospodarka Innowacyjna oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Najbardziej aktywnymi w tym zakresie są województwa: mazowieckie, małopolskie, śląskie oraz wielkopolskie. Województwa o największej aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych najchętniej korzystają również z leasingu. W badaniu przeprowadzonym przez TNS Pentor 77 procent przedsiębiorców uważa, że leasing jest łatwo lub bardzo łatwo dostępnym narzędziem finansowania inwestycji.

Od 2005 roku Europejski Fundusz Leasingowy, jako lider na rynku leasingowym, oferuje produkt o nazwie Leasing Europejski. EFL wraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi zapewnia przedsiębiorcom pozyskanie tanich środków na inwestycje. Europejski Program Modernizacji Polskich Firm jest wspólną inicjatywą czterech instytucji: Europejskiego Funduszu Leasingowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Program powstał, aby wspierać polskich przedsiębiorców poprzez oferując im (poprzez firmę pośredniczącą, którą jest EFL) Leasing Europejski. W pierwszej edycji (do 2009 r.) przedsiębiorcy pozyskali w tym programie 1 mld zł zawierając 12,8 tys. umów. W drugiej edycji EPMPF MŚP mają do dyspozycji kolejny 1 mld zł. Do tej pory podpisano 24 tys. umów, a do końca 2012 roku planuje się podpisanie jeszcze około 12 tys. umów.

Oprócz gwarantowania przedsiębiorcom taniego i łatwo dostępnego finansowania, EP MPF pełni również rolę edukacyjną. W prowadzeniu szkoleń znaczącą rolę pełni raport sporządzony na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego: MŚP pod lupą. Autorzy definiują w nim m.in. główne bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Respondenci wskazywali przede wszystkim na skomplikowane procedury (35%), niejasne prawo (33%) i zły system podatkowy (29%). Raport wskazuje również, że polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mimo wspomnianych barier sprawnie rozwijają swój biznes - tylko 18% z nich oceniło swoją kondycję jako złą, a aż 42% jako dobrą lub bardzo dobrą. Jest to związane z faktem, że dla zdecydowanej większości przebadanych osób dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji nie sprawia kłopotów. Większość (71%) respondentów podkreślała także, że informacje uzyskiwane za pośrednictwem instytucji finansowych są dla nich cenne przy planowaniu i realizacji firmowych inwestycji.

Badania TNS Pentor wykazały, że leasing jest instrumentem najbardziej przyjaznym przedsiębiorczości, to nadal jest on wybierany rzadziej od kredytu. Pokazuje to, że branża leasingowa ma jeszcze dużą przestrzeń rozwoju i przyjęte przez EP MPF cele edukacyjno-informacyjne są jak najbardziej aktualne. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy ufają instytucjom finansowym, takim jak EFL i oczekują od nich informacji i edukacji. Jest to bardzo optymistyczna dla branży wiadomość, gdyż wartość oddawanych w leasing ruchomości i nieruchomości stale rośnie. Dzięki raportowi MŚP pod lupą mamy pełną świadomość tego, że leasing w Polsce ma jeszcze duży potencjał rozwoju - komentuje Andrzej Krzemiński, prezes Zarządu EFL.

Polska mieści się w pierwszej dziesiątce największych europejskich krajów pod względem wartości rynku leasingu. Przed nami: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Szwecja...; za nami Austria, Portugalia, Dania, Belgia, Czechy, Słowacja, Węgry, Grecja oraz Kraje Nadbałtyckie. Pierwsza dziesiątka najaktywniejszych krajów obejmuje 86 procent całego rynku europejskiego leasingu.

- Drugim produktem w ramach współpracy z instytucjami finansowymi UE jest Start Leasing. Został on uruchomiony w ramach gwarancji, jakie otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W ramach realizacji Strategii Lizbońskiej wspieramy nowo powstałe podmioty gospodarcze dając im dostęp do środków finansowych na realizację inwestycji - mówi Radosław Woźniak, wiceprezes Zarządu EFL odpowiedzialny za Sprzedaż i Marketing.

Trudno dziś przewidzieć, jaki dokładnie wpływ na nastroje inwestorów może mieć zapowiadana druga fala kryzysu. Prognozy analityków leasingowych są jednak optymistyczne. W 2012 roku wartość rynku leasingu wzrośnie o ok. 11 procent, a wartość wyleasingowanych aktywów może osiągnąć pułap 35 mld zł. Głównymi kierunkami potrzeb inwestycyjnych polaków ma być leasing pojazdów ciężarowych, leasing maszyn na potrzeby przetwórstwa oraz leasing nieruchomości. Na wzrost popularności leasingu znaczący wpływ może mieć obecnie również program Leasingu Europejskiego.

Michał Bąk

Ostatnie artykuły