Filmy
  • Artykuły
  • Nowe ustawy w transporcie drogowym

Nowe ustawy w transporcie drogowym

Pod koniec zeszłego roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawa o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym. Ponadto Ministerstwo Transportu wychodząc naprzeciw wymogom podnoszącym bezpieczeństwo ruchu drogowego zamierza wprowadzić dwa rządowe projekty ustaw związanych z transportem drogowym.W połowie października br. w Warszawie odbyło się sympozium poświęcone szkoleniom kierowców zawodowych. Organizatorem konferencji była Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i SPH Credo przy współudziale producentów pojazdów, firm: DAF Trucks Polska oraz Solaris Bus & Coach.
PIGOSK jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą i reprezentującą interesy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.
Projektowane zmiany w systemie szkolenia kierowców zawodowych oraz inne projekty ustaw, m.in. zmiany w prawie o ruchu drogowym, przedstawił Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu.
Bezpośrednio na system szkolenia kierowców zawodowych ma wpływ uchwalona pod koniec zeszłego roku ustawa z dn. 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym.

Rewolucja czy ewolucja
Od 10 września 2008 r. osoby uzyskujące prawo jazdy kategorii D1 i D (autobusy) oprócz kursu na wymaganą kategorię, będą musiały przejść dodatkowe szkolenie tzw. kwalifikację wstępną. Najwięcej kontrowersji wzbudza okres tego dokształcania. Ustawodawca określił, że szkolenie kwalifikacyjne ma się odbywać w wymiarze 280 godzin, w tym: 260 godzin teorii, 20 godzin jazdy i 8 godzin szkolenia w ekstremalnych warunkach. Należy zwrócić uwagę, że okres szkolenia kandydata na kierowcę zawodowego wypełnia jeden pełny semestr w szkole ponadpodstawowej. W związku z powyższym zarysowują się na tym tle dwa zagrożenia: brak odpowiedniej kadry dydaktycznej oraz trudności z wygospodarowaniem przez kandydatów wolnego czasu na tak obszerne szkolenie.
Rok później, 10 września 2009 zacznie obowiązywać przepis nakazujący osobom starającym się o prawo jazdy C1, C, C+E, oprócz kursu podstawowego przejść dodatkowe szkolenie tzw. kwalifikację wstępną w zakresie wykonywania transportu drogowego. Okres tego szkolenia, podobnie jak w przypadku autobusów będzie wynosił 280 godzin.
W programie szkoleń kwalifikacyjnych znajdą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne szkolenia w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy w warunkach ekstremalnych.
Tu nasuwają się pytania głównie o warunki przeprowadzania szkoleń z zakresu jazdy w trudnych warunkach. Do przeprowadzania tak skomplikowanych ćwiczeń wymagany jest odpowiednio przygotowany teren oraz sprzęt. Pewnym rozwiązaniem, jednak bardzo kosztownym w fazie zakupu, jest wprowadzenie do ośrodków szkolenia symulatorów pozwalających na imitacje różnych zagrożeń występujących na drodze.
Jak powiedział jeden z prelegentów, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia – Dotychczasowe szkolenia praktyczne umożliwiają naukę podstawowych zasad ruchu drogowego, zmiany biegów, przyspieszania, hamowania oraz zmiany kierunku ruchu pojazdu. System szkolenia i okresowych badań kierowców nie przewiduje sprawdzania umiejętności zachowania się człowieka w sytuacjach zagrożenia wypadkiem.(...) Zadania te mogą być, przynajmniej w części zrealizowane za pomocą urządzeń zwanych symulatorami jazdy samochodem (driving simulators).
Wszyscy kierowcy zawodowi, niezależnie od terminu uzyskania prawa jazdy będą zobowiązani do odbywania, raz na 5 lat, szkoleń okresowych tzw. kwalifikacji okresowych w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.Projekty z Ministerstwa
Ponadto Ministerstwo Transportu wychodząc naprzeciw wymogom bezpieczeństwa ruchu drogowego ciągle pracuje nad udoskonaleniem systemu eliminującego zagrożenia na polskich drogach – mówi Andrzej Bogdanowicz – obecnie zaawansowane są prace nad dwoma projektami ustaw związanych z transportem drogowym:

1. Rządowy projekt ustawy o kierujących pojazdami przyjęty przez Radę Ministrów 6 lutego 2007 r. zakłada m.in. następujące zmiany: uzyskanie prawa jazdy kat. C po 21 roku życia, na kat. D – po ukończeniu 24 lat. Brak możliwości wykonywania zawodu kierowcy przez okres pierwszych 7 miesięcy od dnia uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy, które byłoby wydawane na okres maksimum 5 lat. Jego przedłużenie byłoby możliwe na podstawie badań lekarskich, psychologicznych oraz na podstawie ukończenia kursu okresowego.
2. Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, przygotowany przez Ministra Transportu proponuje wprowadzenie następujących zmian:
- Utworzenie Polskiego Centrum Homologacji Pojazdów w ramach struktury organizacyjnej Transportowego Dozoru Technicznego. Centrum Homologacji będzie właściwe w sprawach: homologacji pojazdów, odstępstw technicznych, rzeczoznawców samochodowych oraz wydawania świadectw homologacji;
- Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów będzie sprawować starosta. W ramach nadzoru starosta przeprowadzi kontrolę podległych mu stacji pojazdów przynajmniej raz w roku. Kontrola ma dotyczyć zgodności stacji z wymaganiami zawartymi w określonych przepisach prawnych, prawidłowości przeprowadzanych badań technicznych oraz prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Metodyka prowadzenia szkoleń
Materiał do opanowania przez przyszłych kandydatów na kierowców zawodowych jest bardzo obszerny. Dlatego ważne jest, aby w odpowiedni sposób został on przez kursantów przyswojony.
Przekazywanie złożonych treści związanych z prezentowanym zagadnieniem w formie tradycyjnego wykładu jest mało efektywne – mówi mgr inż. Janusz Drzewiecki, doradca DGSA – dlatego ważne jest zarówno teoretyczne wyjaśnienie istoty problemu w formie omówienia zagadnienia, wprowadzenie do zajęć prezentacji multimedialnych obrazujących zdarzenia drogowe, których przyczyną było np. nieprawidłowe zamocowanie ładunku i pokaz różnych rodzajów środków mocujących.Na czym stoimy
Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców została przyjęta i weszła w życie. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do dnia 10 września 2006 r. Zastosowanie w/w przepisów powinno nastąpić najpóźniej do dnia 10 września 2008 r. (transport osób) i do 10 września 2009 r. (transport rzeczy). Jak powiedział dr inż. Dariusz Starkowski (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej) – mimo tej bardzo potrzebnej choć często krytykowanej przez środowisko transportowców Dyrektywie do tej pory nie ukazały się akty wykonawcze, które powinny uporządkować i przygotować całe środowisko transportowców oraz ośrodki szkolenia do nowej odmiennej sytuacji szkolenia kierowców zawodowych.
Obecnie wszystkie zainteresowane strony czekają na odpowiednie rozporządzenie z Ministerstwa Transportu określające szczegółowe wymagania dotyczące warunków przeprowadzania kursów w ośrodkach szkoleniowych, w tym również nauki jazdy w ekstremalnych warunkach na specjalnie przystosowanych autodromach lub z wykorzystaniem symulatorów jazdy.
(MB)

Ostatnie artykuły