Filmy

Słownik pojęć leasingowych

Czynsz inicjalny (wpłata własna)
Wpłata własna wnoszona przez Korzystającego przy zawarciu umowy leasingu. Dla Korzystającego stanowi w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia, będąc jednocześnie przychodem dla Finansującego.

Depozyt gwarancyjny
Opłata uiszczana przez Korzystającego i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Finansującego, związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany Korzystającemu z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla Korzystającego kosztu uzyskania przychodu.

Leasing
Usługa umożliwiająca korzystanie ze środków trwałych (np. maszyn, nieruchomości, pojazdów) bez konieczności ich zakupu, a tym samym wydatkowania jednorazowo znaczącej kwoty. Przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej do czasu wywiązania się przez Korzystającego z postanowień umowy. Po zakończeniu umowy, Korzystający może (w zależności od rodzaju leasingu) wykupić przedmiot leasingu, bądź przejąć go na własność nieodpłatnie. Niezależnie jednak od rodzaju leasingu, zakończenie umowy zawsze związane jest z podpisaniem pomiędzy Korzystającym a Finansującym końcowej umowy przeniesienia lub wykupu własności przedmiotu leasingu. Leasing jest korzystną alternatywą kredytu i pożyczki.

Leasingobiorca (Korzystający)
Klient firmy leasingowej (podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna), który na mocy umowy leasingowej korzysta z przedmiotu umowy, pozostającego własnością firmy leasingowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, leasingobiorca jest nazywany Korzystającym

Leasingodawca (Finansujący)
Podmiot gospodarczy, który dokonuje zakupu wybranego przez Klienta (Leasingobiorcę) przedmiotu, a następnie na podstawie umowy leasingowej „wynajmuje” go na uzgodnionych warunkach. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Leasingodawca jest nazywany Finansującym.

Leasing operacyjny
Najbardziej rozpowszechniona forma leasingu, w której przedmiot umowy zaliczany jest do majątku Finansującego i „wynajmowany” Korzystającemu. Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych zaś Korzystający może zaliczać w koszty uzyskania przychodu całość czynszu leasingowego (rat leasingowych). Po zakończeniu umowy jej przedmiot powinien powrócić do Finansującego. W praktyce jest on wykupywany przez dotychczasowego użytkownika za z góry określoną cenę. Zwykle jest to wartość stanowiąca różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Czas trwania umowy zależy od wysokości stawki amortyzacyjnej. Zamyka się z reguły w przedziale od 18 do 60 miesięcy.

Leasing denominowany
Odmiana leasingu operacyjnego lub kapitałowego, w którym wysokość rat leasingowych ustalona jest w dewizach, a płatności realizowane są w złotych polskich.

Leasing zwrotny (sale-and-lease back)
Forma leasingu, polegająca na sprzedaży Finansującemu środka trwałego będącego dotychczas własnością Korzystającego, a następnie „wynajmowaniu” go od Finansującego za ustalone czynsze. Dzięki takiej formie leasingu Klient odzyskuje fundusze zainwestowane w zakup środka trwałego, jednocześnie używając przedmiotu, który na określony czas staje się własnością firmy leasingowej.

Leasing kapitałowy (finansowy)
Forma leasingu, w której przedmiot umowy zaliczany jest do majątku Korzystającego, pozostając jednocześnie własnością firmy leasingowej. Amortyzacji przedmiotu umowy dokonuje więc Leasingobiorca, który jednocześnie może zaliczać na poczet kosztów uzyskania przychodu tylko część czynszu leasingowego (część odsetkową). Przedmiot leasingu zostaje oddany Klientowi do użytkowania na czas zbliżony do okresu jego używalności. Po zakończeniu umowy Korzystający przejmuje przedmiot leasingu na własność nieodpłatnie.

Opłata manipulacyjna
Kwota stanowiąca pokrycie kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingowej.

Przedmiot leasingu
Środek trwały (rzecz ruchoma lub nieruchomość), licencja oprogramowania, bądź wartość niematerialna lub prawna, których prawo użytkowania jest przenoszone w drodze umowy leasingu z Finansującego na Korzystającego.

Podstawowy okres leasingu
Czas trwania umowy leasingowej, po upływie którego umowa może (ale nie musi) być kontynuowana. Okres leasingu jest zwykle równy co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome i zależy od charakteru przedmiotu leasingu, potrzeb Korzystającego, jak również obowiązujących przepisów.

Raty leasingowe
Określona w umowie opłata, jaką Korzystający ponosi na rzecz Finansującego z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu. Może on przybrać formę czynszu równomiernego (równe raty), degresywnego (malejące raty), progresywnego (raty rosnące), a także indywidualnie ustalonego, uwzględniającego np. sezonowość działalności Korzystającego.

Umowa leasingowa
Umowa, na mocy której dokonuje się przeniesienia na Korzystającego prawa użytkowania przedmiotu na określony czas i na określonych warunkach, w zamian za ustalone płatności.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu
W dniu wygaśnięcia umowy leasingowej wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jest ona podstawą do wyliczenia ceny, po której przedmiot leasingu może zostać sprzedany przez Finansującego. Sprzedaż może nastąpić zarówno na rzecz Korzystającego, jak i na rzecz osoby trzeciej.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu
Cena nabycia przedmiotu leasingu wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem (transport, ubezpieczenie transportu, akcyza, cło, podatek graniczny). Jest odzwierciedlona w księgach rachunkowych Finansującego i stanowi podstawę kalkulacji czynszu leasingowego, czyli ratalnej opłaty Korzystającego na rzecz Finansującego

Wykup przedmiotu leasingu przez Korzystającego (opcja wykupu)
Prawo Korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu.

Wykup (wartość końcowa)
Umowna suma, za jaką firma leasingowa zobowiązuje się odsprzedać dotychczasowemu użytkownikowi przedmiot umowy leasingowej. Wartość ta jest zwykle niższa niż wynikałoby to z normatywnego zużycia przedmiotu leasingu i może odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu. Jeżeli nabywcą przedmiotu jest Korzystający, nie naraża się on na weryfikację ceny nabycia przez organ podatkowy.

Zabezpieczenie wierzytelności z umowy leasingu
Zawarte w umowie prawa przysługujące Finansującemu. Ich celem jest zmniejszenie jego ryzyka związanego z umową leasingu. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco.

Opracowano na podstawie: Deutsche Leasing Polska

Ostatnie artykuły