Filmy
  • Artykuły
  • Leasing w świetle obowiązującego prawa

Leasing w świetle obowiązującego prawa

Leasing, jako realny instrument finansowania pojawił się w naszym kraju po 1989 r. Początkowo był umową nienazwaną. Oparty na przepisach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym realizował podstawowe zasady jako umowa dwustronna.
Od 2000 r. w wyniku nowelizacji KC ustawa szczegółowo definiuje ten rodzaj umowy oraz określa prawa i obowiązki stron.
Przepisy KC tylko w ogólności formułują zasady wykonywania umowy leasingowej bez regulacji wielu szczególnych przypadków. Jednak, w porównaniu do stanu prawnego sprzed 2000 r., ta niewielka ilość przepisów w dużym stopniu uporządkowała terminologię i określiła ramy funkcjonowania leasingu. Dla przedsiębiorców leasing stał się bardziej czytelny i bezpieczny. Obecnie postanowienia warunków ogólnych umowy leasingowej nie mogą być sprzeczne z zasadami ogólnymi KC oraz przepisami szczególnymi tj. art.7091–18.
Art. 7091: Przez umowę lasingu finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Jak wynika z powyższego przepisu umowa leasingu może być zawarta tylko pomiędzy przedsiębiorcami (definicja przedsiebiorcy – patrz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 7091 określa także główne założenia umowy leasingowej, a więc: oddanie (przez finansującego) rzeczy do używania, w zamian za opłacanie (przez korzystającego) rat za jej używanie. Wysokość rat czynszowych musi być równa przynajmniej cenie rzeczy.Operacyjny czy finansowy...
Zagłębiając się w konstrukcję umowy leasingowej, możemy wyróżnić jej dwie formy: polskie prawo rozróżnia leasing operacyjny i kapitałowy (finansowy). W obu przypadkach możliwe jest finansowanie pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, naczep oraz urządzeń i wyposażenia magazynowego.
Największą popularnością cieszy się leasing operacyjny, którego głównymi cechami są: oznaczony czas trwania umowy, który stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji w przypadku finansowania rzeczy ruchomych, np. pojazdów, lub okres 10 lat dla nieruchomości; suma opłat czynszów leasingowych pomniejszona o należny podatek VAT musi być równa lub wyższa od wartości początkowej oferowanego sprzętu; finansujący wykazuje w swoich księgach i dokonuje odpisów amortyzacyjnych za leasingowany sprzęt.
W praktyce czas trwania umowy leasingu operacyjnego, którego przedmiotem są np. pojazdy samochodowe wynosi 24–60 miesięcy. Opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla korzystającego i przysługuje mu odliczenie kwoty podatku VAT od comiesięcznych czynszów.Z kolei leasing kapitałowy (finansowy) charakteryzuje: oznaczony czas trwania umowy; suma ustalonych opłat (pomniejszona o należny podatek VAT) odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego; odpisów amortyzacyjnych za leasingowany sprzęt w czasie trwania umowy dokonuje korzystający.
W leasingu kapitałowym nie istnieje minimalny okres trwania umowy a kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są tylko odsetki od czynszów leasingowych. Z chwilą zawarcia umowy finansujący jednorazowo, z góry obciąża korzystającego całym podatkiem VAT, który następnie korzystający odliczy zgodnie z obowiązująca ustawą. Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 25 kwietnia 2005 r. i zawiera m.in. zasady definiowania pojazdów ciężarowych na potrzeby odliczania podatku VAT.
Podobnie jak z odpowiedzią na pytanie, czy bardziej opłacalny jest leasing czy kredyt, również w przypadku rodzajów leasingów nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Wybór właściwego narzędzia zależy od indywidualnych uwarunkowań firmy i powinien być poprzedzony szczegółową analizą przedsiębiorstwa.

(MB)

Ostatnie artykuły