Filmy
  • Artykuły
  • Ubezpieczenie komunikacyjne w różnych wymiarach

Ubezpieczenie komunikacyjne w różnych wymiarach

Pod hasłem „ubezpieczenie komunikacyjne” kryją się przede wszystkim różne rodzaje polis ubezpieczeniowych. Dotyczą one zarówno samochodu, jak i osób kierujących pojazdem mechanicznym.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ w wyniku zaistnienia wypadku komunikacyjnego mogą ucierpieć tak auto, jak jego kierowca. Jakie są zatem rodzaje powyższych ubezpieczeń i co wchodzi w ich zakres?

Asekuracja samochodu...
W zasadzie można wyróżnić dwa typy polis ubezpieczeniowych przeznaczonych dla zabezpieczenia użytkowanego pojazdu mechanicznego. Bez wątpienia obowiązkowe dla każdego samochodu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej jest przede wszystkim ubezpieczenie OC. W ramach odpowiedzialności cywilnej kierowcy to zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa, pokrywa koszty związane ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim i ich pojazdom przez ubezpieczone auto powodujące kolizję. Niemniej jednak z tytułu polisy ubezpieczeniowej OC nie przysługuje kierującemu samochodu zwrot kosztów za straty poniesione w wyniku wypadku, którego sam był przyczyną. Wchodzi to w zakres innego ubezpieczenia, którym jest autocasco zapewniające ubezpieczonemu ochronę przed wszystkimi ryzykami. Niezależnie, czy zostały zawinione z niedopatrzenia kierowcy bądź bez jego woli, jak w przypadku grabieży, wandalizmu czy katastrof żywiołowych. Niewątpliwie połączenie obu rodzajów polis w postaci ubezpieczenia OC i AC, gwarantuje całościową ochronę samochodu.

...i zabezpieczony kierowca
Tymczasem, jak zostało to powyżej zauważone, ubezpieczenie komunikacyjne to nie wyłącznie zabezpieczenie auta. Obejmuje ono swym zakresem następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowe polisy, które są przeznaczone na wypadek śmierci ubezpieczonego, będącej wynikiem wypadku komunikacyjnego. Pierwsze z nich to standardowe ubezpieczenie NNW, które zapewnia m.in. świadczenia w obrębie zaistnienia uszczerbku na zdrowiu i jego leczenia. Natomiast drugi typ polisy gwarantuje pomoc finansową rodzinie osoby ubezpieczonej, która zmarła wskutek wypadku samochodowego. I, co najważniejsze, ubezpieczenie komunikacyjne w PZU umożliwia zabezpieczenie zarówno kierowców, jak i pasażerów pojazdów mechanicznych oraz pieszych. Bez względu na to, kto jest głównym sprawcą kolizji.

Ostatnie artykuły