Filmy
  • Artykuły
  • USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny

Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553; Dz.U. 1997 Nr 128, poz. 840; Dz.U. 1999 Nr 64, poz. 729; Dz.U.99.83.931; Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548; Dz.U.00 Nr 48, poz. 548; Dz.U. 2000 Nr 93, poz. 1027; Dz.U. 2000 Nr 116, poz. 1216; Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071; Dz.U. 2003 Nr 111, poz. 1061; Dz.U. 2003 Nr 179, poz. 1750; Dz.U. 2003 Nr 199, poz. 1935; Dz.U. 2003 Nr 228, poz. 2255; Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219; Dz.U. 2004 Nr 69, poz. 626; Dz.U. 2004 Nr 93, poz. 889; Dz.U. Nr 243, poz. 2426; Dz.U. 2005 Nr 86, poz. 732.

(...)
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
(...)
Rozdział XXXV
(...)
Przestępstwa przeciwko mieniu
Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ostatnie artykuły